De Algemene Inkoopvoorwaarden 2source4 B.V. zijn op alle inkoop transacties van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879.

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

2source4
2source 4 B.V., gevestigd te Bunschoten-Spakenburg, aldaar kantoorhoudende aan de (3752 LW) Einsteinweg 33e, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32088879;

Leverancier
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 2source4 Producten levert in de meest ruime zin van het woord;

Overeenkomst
De overeenkomst tussen 2source4 en Leverancier;

Producten
Door de Leverancier aan 2source4 te leveren zaken;

Voorwaarden
Deze algemene inkoopvoorwaarden;

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen, verzoeken tot het uitbrengen daarvan, op alle bestellingen, Overeenkomsten, ter zake van de verkoop en levering van Producten door Leverancier aan 2source4.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (verkoop)voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op afwijkende en/of aanvullende voorwaarden kan door Leverancier tegenover 2source4 slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover die door 2source4 schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende en/of aanvullende voorwaarden laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing tegenover derden die Leverancier inschakelt in het kader van de uitvoering van een levering van Producten aan 2source4.

2. Totstandkoming, wijziging en uitvoering van overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen 2source4 en Leverancier komen tot stand op het moment 2source4 een door een daartoe bevoegde medewerker ondertekende inkooporder aan Leverancier heeft verzonden.

2.2 2source4 heeft steeds het recht een bestelling te herroepen.

2.3 De Producten zullen door Leverancier bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar het in de bestelling/order vermelde of naderhand overeengekomen adres. Het eigendom van en het risico voor de Producten zal eerst bij aflevering op het in de bestelling/order vermelde of naderhand overeengekomen adres overgaan op 2source4.

2.4 Deelleveringen van Producten kunnen alleen plaatsvinden indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. In dat geval wordt voor de toepassing van deze Voorwaarden onder levering ook iedere deellevering verstaan.

2.5 Indien en zodra Leverancier enige indicatie heeft dat de overeengekomen leverdatum/termijn zal worden overschreden of dreigt te worden overschreden, is Leverancier gehouden hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan 2source4 te doen.

2.6 Indien Leverancier de overeengekomen leverdatum/termijn voor Producten overschrijdt, is Leverancier onmiddellijk in verzuim zonder dat enige nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. 2source4 is alsdan gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst (en onverminderd de overige rechten die 2source4 op grond van het toepasselijke recht toekomen) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Leverancier aansprakelijk te zijn voor enige schade.

2.7 Indien 2source4 heeft getekend voor ontvangst, is dat slechts voor ontvangst van de zending, maar houdt dat geen bevestiging of erkenning in dat de inhoud van die zending correct, compleet en onbeschadigd is.

2.8 2source4 zal de afgeleverde Producten uiterlijk twee (2) werkdagen na (af)levering controleren op zichtbare gebreken en eventuele zichtbare gebreken tijdig melden, waarbij een melding binnen een termijn van twee (2) werkdagen na ontdekking in ieder geval tijdig is.

3. Kwaliteit

3.1 De te leveren Producten zullen voldoen aan de productspecificaties, (technische) omschrijvingen, kwaliteitsnormen, resultaten, prestaties en/of doeleinden die redelijkerwijs van de desbetreffende Producten verwacht mogen worden of die door 2source4 aan Leverancier zijn gemeld.

3.2 Voor zover mogelijk is Leverancier gehouden de Producten voorafgaand aan de (af)levering aan 2source4, op eigen kosten, volledig te onderwerpen aan een grondige keuring aan de hand van de vereisten zoals opgenomen in artikel 3.1. Een dergelijke keuring kan niet worden uitgelegd als een erkenning van de deugdelijkheid van de (af)geleverde of te leveren Producten en zal Leverancier niet ontheffen van enige aansprakelijkheid ter zake.

3.3 Leverancier is gehouden de Producten behoorlijk en zodanig te verpakken dat de Producten bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4. Prijzen en betaling

4.1 De koopprijs omvat, tenzij anders overeengekomen, de prijs voor de Producten, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten op door 2source4 aangewezen plaats.

4.2 Facturen van Leverancier die 2source4 later dan zes (6) maanden na aflevering van de Producten ontvangt, worden niet geaccepteerd.

4.3 Betaling van de Producten zal na goedkeuring van de Producten door 2source4 plaatsvinden binnen vijfenveertig (45) dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.4 2source4 is gerechtigd de betaling van alle op enig moment openstaande facturen op te schorten indien de Leverancier tekort is geschoten in de nakoming van een Overeenkomst.

4.5 2source4 is gerechtigd om hetgeen zij is verschuldigd aan de Leverancier te verrekenen met een eventuele vordering van 2source4 op de Leverancier, ongeacht de aard van een dergelijke vordering.

5. Garantie

5.1 Leverancier garandeert dat de Producten en de daarbij behorende documenten voldoen aan de Overeenkomst en aan de in artikel 3.1 vermelde vereisten. Leverancier garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem verstrekte informatie en gegevens.

5.2 Leverancier garandeert dat alle geleverde Producten origineel van de fabrikant zijn, geen vervalsingen/counterfeit zijn en bestemd zijn voor verkoop in de Europese Unie en/of Europese Economische Ruimte door of met toestemming van de merkhouder of licentiehouder.

5.3 Leverancier garandeert dat hij niet in strijd handelt met andere wetgeving of voorwaarden die derden, waaronder de fabrikant, merkhouder en voorliggende leverancier(s), hebben verbonden aan (de handel in) de Producten. Onder dit laatste worden mede verstaan de voorwaarden met betrekking tot orderverwerking bij promoties, speciale prijzen en specifieke (eind)klanten.

5.4 Leverancier garandeert dat de verkoop en levering van de door hem geleverde Producten, en het gebruik daarvan door 2source4 (waaronder mede begrepen de (door)verkoop), alles in de ruimste zin van het woord, evenals de door Leverancier gebruikte kennis, methoden en systemen geen inbreuk maken op enig intellectuele eigendomsrecht van derden.

5.5 Leverancier garandeert dat alle verplichte kosten zoals in- en uitvoerrechten, accijnzen, thuiskopievergoedingen en andere vergoedingen gebaseerd op intellectuele eigendomsrechten, alsmede alle overige (wettelijke) heffingen of belastingen geheven op of in verband met de Producten, zijn voldaan door Leverancier en haar eventuele voorgangers in de keten. Leverancier vrijwaart 2source4 en de (toekomstige) afnemers van 2source4 voor vorderingen van derden in verband met of voortvloeiend uit het bovenstaande, waaronder maar niet beperkt tot (na)heffingen en boetes. Indien Leverancier niet direct aan deze vrijwaringverplichting voldoet, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5.6 2source4 zal eventuele geconstateerde gebreken die niet zichtbaar waren of niet redelijkerwijs door 2source4 hadden moeten worden ontdekt bij de inspectie als bedoeld in artikel 2.7, tijdig aan Leverancier te melden, waarbij een melding binnen een termijn van twee (2) werkdagen na ontdekking in ieder geval tijdig is.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Leverancier is, zonder enige beperking, aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect, die 2source4, haar medewerkers en/of haar afnemers lijdt/lijden als gevolg van de levering van de Producten door Leverancier of enige andere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier, diens personeel of andere door Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen.

6.2 Onverminderd de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6.1 vrijwaart Leverancier 2source4 van en tegen:
(i) alle aansprakelijkheid voor schade als omschreven in de artikelen 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vrijwaring geldt ook voor vorderingen die lager zijn dan het bedrag van EUR 500 vermeld in artikel 6:190 van het Burgerlijk Wetboek;
(ii) (de gevolgen van) vorderingen die afnemers van 2source4 instellen tegen 2source4 op grond van gebreken of schade aan Producten die door Leverancier aan 2source4 zijn geleverd en vervolgens door 2source4 door zijn geleverd; en
(iii) alle schade, verliezen, en kosten die 2source4 B.V. lijdt als gevolg van een schending van de in de artikelen 5.1 tot en met 5.5 vermelde garanties door Leverancier.

7. Ontbinding

7.1 In aanvulling op hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
(i) de andere partij aan één of meer van zijn verplichtingen uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzonder aard of geringe betekenis, deze ontbinding met de daaraan verbonden gevolgen niet rechtvaardigt;
(ii) aan de andere partij surseance van betaling wordt verleend. In afwijking van het vorenstaande is Leverancier niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van surseance van betaling indien 2source4 en haar bewindvoerder Leverancier een regeling aanbieden die erin bestaat dat de facturen van Leverancier voor leveringen van Producten gedaan tijdens de surseance van betaling worden voldaan;
(iii) de andere partij faillissement aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, of in staat van faillissement wordt verklaard;
(iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; en/of
(v) de andere partij haar huidige onderneming of een substantieel deel daarvan staakt.

8. Algemene bepalingen: toepasselijk recht; bevoegde rechter

8.1 Nietigheid of vernietiging van één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een bepaling nietig of vernietigd is/wordt, zullen partijen zich inspannen om deze te vervangen door een bepaling die geldig is en zo veel mogelijk in overeenstemming is met de nietige of vernietigde bepaling.

8.2 2source4 behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde Voorwaarden van toepassing zijn op alle offertes en aanbiedingen en verzoeken tot het uitbrengen daarvan, bestellingen en Overeenkomsten met Leverancier ontstaan nadat de gewijzigde Voorwaarden aan Leverancier zijn toegezonden.

8.3 Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en kunnen worden vertaald in andere talen. Ingeval van verschillen in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende talen, zal steeds de Nederlandse versie van deze Voorwaarden beslissend en bindend zijn.

8.4 Alle verbintenissen tussen 2source4 en Leverancier, deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van de regels omtrent het conflictenrecht. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (het Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.5 Alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Voorwaarden (waaronder enig geschil met betrekking tot de geldigheid of toepasselijkheid van deze Voorwaarden) en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende verplichtingen worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879